Btss - Toshimitsu Kubo by Loz-Sama - Cosplayer: Loz-Sama